Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdroju

Aktualności

GALERIA ZDJĘĆ

Gospodarka leśna

Ochrona przyrody

Narciarskie Trasy Biegowe ,,u Leśników"

,,Puchar Rektora UR" - 2017"Puchar Leśników Krynickich" - 2015Homologacje FISMapa dojazduPogoda

Centrum Szkolenia „u Leśników”

Strzelnica myśliwska
"u Leśników"

Edukacja Leśna

Turystyka i rekreacja

Przetargi

Użytkowanie

Użytkowanie lasu jest gałęzią gospodarki leśnej zajmującą się planowaniem i racjonalnym pobieraniem użytków leśnych w postaci:
• drewna w granicach nie przekraczających możliwości produkcyjnych lasu,

• produktów ubocznego użytkowania lasu w sposób zapewniający możliwość ich biologicznego odtwarzania, a także ochrony przyrody.

Użytkowanie lasu należy również rozpatrywać jako dyscyplinę naukową traktującą nie tylko o użytkach leśnych, ale i służącą zaspokajaniu potrzeb społecznych. Użytkowanie lasu zajmuje się przede wszystkim sposobami i organizacją pozyskiwania drewna i innych płodów leśnych oraz narzędziami do tego służącymi, ich budową i techniką posługiwania się nimi.

Podstawą do opanowania tej dziedziny wiedzy jest nauka o drewnie. Ze względu na rodzaj użytków leśnych użytkowanie lasu dzieli się na:

użytkowanie główne (dotyczące pozyskania i wykorzystania surowca drzewnego)
użytkowanie uboczne (dotyczące pozyskania i wykorzystania innych użytków niedrzewnych min. owoców, grzybów leśnych, żywicy).


Użytkowanie główne

Wszystkie drzewostany LZD Krynica pełnią funkcje ochronne oraz zostały zaliczone do gospodarstwa specjalnego oraz przebudowy. W związku z powyższym kryterium podstwą projektowania wszelkich zadań gospodarczych, które są realizowane w trwającym dziesięcioleciu, są potrzeby hodowlane każdego, indywidualnie rozpatrywanego drzewostanu.

Szczegółowe projektowanie użytkowania oraz ustalanie jego rozmiaru wynika z pełnionych funkcji, stanu sanitarnego drzewostanu, stopnia zaawansowania odnowienia oraz fazy rozwojowej drzewostanu.

Ilość drewna (grubizny) do pozyskania określana jest jako etat cięć – planowana maksymalna wielkość pozyskania drewna ustalana na 10 lat w planie urządzenia lasu. W LZD obecnie obowiązuje PLAN URZĄDZENIA LASU na okres 2008-2017 Roczny rozmiar pozyskania w LZD Krynica kształtuje się na poziomie ok 28 tyś. m3.

Użytki dzielimy na przedrębne i rębne.

  

Przytoczone poniżej regulacje prawne odzwierciedlają zapisy Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r.

Art. 26. Stałym zakazem wstępu objęte są lasy:
1) uprawy leśne do 4 m wysokości;
2) powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
3) ostoje zwierząt;
4) źródliska rzek i potoków;
5) obszary zagrożone erozją.

Art. 30. mówi o tym, czego się w lasach zabrania :
1) zanieczyszczania gleby i wód;
2) zaśmiecania;
3) rozkopywania gruntu;
4) niszczenia grzybów oraz grzybni,
5) niszczenia lub uszkadzania drzew, krzewów lub innych roślin;
6) niszczenia urządzeń i obiektów gospodarczych, turystycznych i
    technicznych oraz znaków i tablic;
7) zbierania płodów runa leśnego w oznakowanych miejscach zabronionych; 8) rozgarniania i zbierania ściółki;
9) wypasu zwierząt gospodarskich;
10) biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub
     nadleśniczego;
11) wybierania jaj i piskląt, niszczenia lęgowisk i gniazd ptasich, a także
     niszczenia legowisk, nor i mrowisk;
12) płoszenia, ścigania, chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt;
13) puszczania psów luzem;
14) hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych, z wyjątkiem
     przypadków wymagających wszczęcia alarmu.

Zgodnie z Art. 27. Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa są udostępniane, z uwzględnieniem zakazów zawartych w art. 26 i art. 30, do zbioru płodów runa leśnego:
1) na potrzeby własne,
2) dla celów przemysłowych, z zastrzeżeniem, że: zostanie zawarta umowa
   z nadleśniczym, pod warunkiem, że zbiór runa leśnego nie zagraża
   środowisku leśnem
u.

2009-2012 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: (012) 633 62 45